แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

( พ.ศ.  2554 – 2556 )

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

 

คำนำ

            แผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาซึ่งอันเป็นเหตุปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เชื่อมโยงสู่การทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น ซึ่งเอกสารดังกล่าวประกอบด้วย สภาพปัจจุบันและปัญหา  แนวทางการวิเคราะห์  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผน  ผลการดำเนินงานด้านมาตรฐาน   และแนวทางการดำเนินงาน  ซึ่งคณะผู้จัดทำ ได้ทำการวิเคราะห์สถานภาพ ปัจจัยต่างๆ นำมาทำข้อมูล ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการนำมาจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนบ้านคลองหมากนัด  เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามแผนงานที่กำหนด

คณะผู้จัดทำ

 

 

สารบัญ

 

เรื่อง                                                                                                                                                        หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1  บทนำ

v สภาพปัจจุบัน

v ภารกิจโรงเรียน

v ผลการดำเนินงาน

ส่วนที่ 2  แนวคิดและแนวทางในการพัฒนา

v  แนวคิดการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

v ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ

v ตารางเปรียบเทียบคะแนนร้อยละ

v กราฟเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ส่วนที่ 3  แนวทางการดำเนินงาน

v เป้าหมายผลผลิต

v แนวทางการดำเนินงาน

ภาคผนวก

v  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

 

ส่วนที่ 1

บทนำ

สภาพปัจจุบัน

โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบล ลำพญากลาง  อำเภอ มวกเหล็ก

จังหวัด สระบุรี   มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๐ ไร่  ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๑   โดยการบริจาค

ที่ดินจากนายสมพงษ์   วชีกุล  กำนันตำบลลำพญากลาง  จำนวน  ๑๕ ไร่และนายเฉย   คัมภิรานนท์  จำนวน  ๕  ไร่       เริ่มแรกเป็นอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ข.  จำนวน  ๖  ห้องเรียน เปิดทำ

การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ปัจจุบันโรงเรียนได้จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๑-๖ มีนักเรียนจำนวนทั้งหมด ๒๙๕   คน   ข้าราชการครู  ๑๒  คน

ข้อมูลข้าราชการครูในปัจจุบัน

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

วุฒิการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1

นายวิมล   เพ็ชรประยูร ปริญญาโท(บริหารการศึกษา) ผู้อำนวยการโรงเรียน

2

นางสาวเอื้อมพร   วิมุกตะลพ ปริญญาตรี(เอกภาษาไทย) ครูประจำชั้นอนุบาล  1

3

4

นางประสานศรี   ปัถวี

นางศรานุช   บุญเพลิงปริญญาตรี(เอกภาษาอังกฤษ)

ปริญญาตรี(เอกปฐมวัย)ครูประจำชั้นอนุบาล  2/1

ครูประจำชั้นอนุบาล  2/2

5

นางสุนีย์   ทองสุกปริญญาตรี(ประถมศึกษา)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

6

7

นางศรานุช   บุญเพลิง

 

นางสุมงคล   ผสมจันทร์ปริญญาตรี(เอกปฐมวัย)

ปริญญาตรี(เอกอุตสาหกรรมศิลป์)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

8

นายสำราญ   ทองสุกปริญญาโท (เทคโนโลยี่)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

9

นางภัทรพร   บุราญคำปริญญาโท (บริหารการศึกษา)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

10

11

นายอำนาจ   ประเสริฐ

 

นางสาวสมฤดี   ลือดาราปริญญาตรี(พลศึกษา)

ปริญญาโท (หลักสูตรและวิธีการสอน)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

12

13

นางวาริน   อู่ศิริ

 

นางนุชรี   มีวรรณ์ปริญญาตรี (เอกประถมศึกษา)

ปริญญาตรี(สุขศึกษา)ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ครูสนับสนุน

หมายเหตุ   นางนุชรี  มีวรรณ์  กำลังดำเนินการโทษวินัยร้ายแรง(ไม่มาปฎิบัตหน้าที่)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s